poniedziałek 22.04.2024 r., imieniny obchodzą: Łukasza, Kai, Nastazji
Gmina Dąbrowa Biskupia oficjalny portal

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej drogę dojazdową w Dąbrowie Biskupiej.

Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia
ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej drogę dojazdową w Dąbrowie Biskupiej

I. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Dąbrowie Biskupiej gmina Dąbrowa Biskupia, stanowiącej własność gminy Dąbrowa Biskupia oznaczonej numerem geodezyjnym jako:
· działka numer 191/9 o powierzchni 0,1295 ha, klasyfikacja gruntu RIVa i RV, księga wieczysta numer BY1I/0050331/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu. 
Cena wywoławcza -15 993,00 zł
Wadium - 1 599,30 zł
Teren wykorzystywany jako droga dojazdowa do drogi wojewódzkiej (dz. 145/8) dla działek: 191/10, 191/13. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla terenu wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego. 
Przetarg ograniczony dla właścicieli działek 191/10 i 191/13. Teren stanowi drogę dojazdową dla wymienionych działek, sprzedaż terenu innemu podmiotowi wiązałaby się z brakiem zapewnienia dostępu do drogi publicznej dla działek 191/10, 191/13. 
Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz.U z 2017 r., poz. 2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zgłoszenie zamiaru uczestnictwa w przetargu do dnia 18.04.2024 r. do tutejszego urzędu osobiście lub przez pełnomocnika, lub pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej ulica Topolowa 2, 88-133 Dąbrowa Biskupia, oraz wpłacenie wadium w pieniądzu nie później niż do 18.04.2024 r. włącznie, na konto tutejszego Urzędu, Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim Oddział Dąbrowa Biskupia: 73 9551 0002 0200 0101 2000 0005 z zaznaczeniem numeru nieruchomości. W tym dniu pieniądze muszą wpłynąć na konto Gminy.
Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:
- w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,
- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
- w przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,
- w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu. 
Przetarg odbędzie się w dniu 24.04.2024 r. w siedzibie tutejszego Urzędu, Sala Konferencyjna o godzinie 10.00.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości. Zwrot wpłaconego wadium dla uczestników, którzy nie nabyli praw własności w przetargu nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odbycia przetargu.
Ustalona w drodze przetargu cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż do dnia zwarcia umowy.
Brak wpłaty wylicytowanej kwoty w oznaczonym terminie powoduje przepadek wadium i odstąpienie od nabycia prawa własności działki. Nabywca ponosi koszty związane z zawarciem umowy notarialnej. Przetarg może być odwołany z uzasadnionej przyczyny. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży oraz warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej, pokój numer 25, telefon 52 311 70 00 wewnętrzny  39.
Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, na tablicach ogłoszeń Sołectwa Dąbrowa Biskupia oraz publikuje się na stronie internetowej Urzędu Gminy i Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia
Marcin Filipiak

Partnerzy

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.