niedziela 25.02.2024 r., imieniny obchodzą: Almy, Cezarego, Jarosława
Gmina Dąbrowa Biskupia oficjalny portal

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrowie Biskupiej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrowie Biskupiej
ul. Szkolna 2, 88-133 Dąbrowa Biskupia


Organ prowadzący :
Gmina Dąbrowa Biskupia 88-133 Dąbrowa Biskupia ul.Topolowa 2
I. Wymagania wobec kandydatów.
1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań jakimi powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2021 r.poz.1449).
II. .Wymagane dokumenty.
1. Oferty kandydatów przystępujących do konkursu, zgodnie z § 1 ust. 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2021 r.poz.1428) powinny zawierać:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrowie Biskupiej,
b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o: stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
- imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji ),
d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit.b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia
studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
f) w przypadku cudzoziemca - poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii:
- dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz.U. 2021 r.poz.672), lub
- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
- dyplomu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,
g) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, którym mowa w art. 31 ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. 2021 r.poz.289),
k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U.2021 r.poz.1633) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed 1 sierpnia 1972r.,
l) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
m) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
n) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r.poz.1762), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r.poz.478, 619, 1630, 2141, 2232), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art.140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.
z 2017r. poz. 2183, 2201, 2018r., poz. 138,398, 650,730,912,1000,1115,1693 i 2245, z 2019r. poz.55) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
o) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
Ponadto kandydat winien dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia.
III. Informacja o sposobie i terminie składnia ofert
1. Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji zwrotnej oraz numerem telefonu w terminie do dnia 15 kwietnia 2022 roku do godz. 1400 w sekretariacie Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia ul. Topolowa 2 88-133 Dąbrowa Biskupia, z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrowie Biskupiej”. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane
2. Dopuszcza się możliwość składania ofert w postaci elektronicznej. Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załącznik do oferty.
IV. Informacja o sposobie powiadamiania kandydatów
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dąbrowie Biskupiej przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia. Zostanie on przeprowadzony nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.
Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dąbrowie Biskupiej i członkowie komisji zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej. Do niniejszego ogłoszenia załącza się klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych.

Partnerzy

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.