środa 24.07.2024 r., imieniny obchodzą: Kingi, Krystyna, Michaliny
Gmina Dąbrowa Biskupia oficjalny portal

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Długiej 103 w m. Dąbrowa Biskupia

Dąbrowa Biskupia, dn. 18.03.2019 r.

 

Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia

o g ł a s z a

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego w  Dąbrowie Biskupiej

I. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż lokalu użytkowego nr 4 stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z częścią ułamkową gruntu położonego w Dąbrowie Biskupiej przy ul. Długiej 103, będącego własnością Gminy Dąbrowa Biskupia. Lokal użytkowy przeznaczony jest do prowadzenia i udzielania w nim świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej, w celu zapewnienia mieszkańcom dostępu do tych usług w ramach świadczeń realizowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia. w związku z tym przetarg ogranicza się do podmiotów, które:

1)      posiadają zawartą umowę  z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach rehabilitacji leczniczej

2)      oświadczą, że podejmą prowadzenie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej w ciągu 2 miesięcy od zawarcia umowy sprzedaży i będą prowadzić  do dnia 31 grudnia 2023r.

 II. Lokal użytkowy nr 4 – o pow. 138,72 m² składa się z 14 pomieszczeń: gabinet - 15,55m2,  gabinet - 13.36 m2, gabinet - 11,10m2, gabinet - 7.80m2, gabinet - 12,03m2, gabinet - 11,96m2. sanitariat - 3,54m2, sanitariat - 13,67m2,   pomieszczenie pomocnicze - 2,85m2, hol - 4,16, korytarz - 10,30m2, korytarz - 3,22m2, recepcja - 9,60m2, poczekalnia - 19,58m2. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz wspólną dla całego budynku instalację CO. Lokal znajduje się na parterze budynku mieszkalno-użytkowego, składającego się z 2 kondygnacji, częściowo podpiwniczonego, o 3 lokalach mieszkalnych i 1 lokalu użytkowym.

Na udział w części wspólnej lokalu użytkowego (w tym udział w gruncie) wynoszącym 13872/29984 składają się: wspólne dla wszystkich lokali: korytarz - 10,10m2, na piętrze: korytarz - 8,85m2, w piwnicy: kotłownia - 19,12m2, piwnica magazyn opału - 16,51m2, piwnica pomieszczenie z bojlerem - 1,81m2, korytarz - 6,54m2.

Budynek położony jest na działce 265/1 o pow. 0,1156 ha w Dąbrowie Biskupiej przy ul. Długiej 103 dla którego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu księga wieczysta KW BY1I/00048254/7.

Sąsiedztwo nieruchomości to zabudowa mieszkaniowa, usługi nieuciążliwe, droga wojewódzka oraz grunty przeznaczone pod zabudowę.

Lokal użytkowy jest przedmiotem umowy dzierżawy obowiązującej do dnia 30.04.2019r.

Przedmiot sprzedaży wolny jest od roszczeń osób trzecich.

Nieruchomość, na której położony jest budynek nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

III. Cena wywoławcza wynosi - 171.336,00 zł

(słownie: stosiedemdziesiątjedentysięcytrzystatrzydzieścisześćzłotych 00/100),.

Sprzedaż zwolniona jest z  podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r. poz. 2174 z późn. zm.).

IV. Wadium (10%ceny wywoławczej) wynosi -  17.133,60 zł.

Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu nie później niż do dnia 15.04.2019 r. włącznie na konto  Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim, Oddział Dąbrowa Biskupia : 73 9551 0002 0200 0101 2000 0005. W tytule wpłaty należy podać przedmiot przetargu oraz dane uczestnika przetargu. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia.

 V.W celu wzięcia udziału w przetargu oprócz wniesienia wadium należy przedłożyć w zamkniętej kopercie następujące dokumenty kwalifikacyjne:

1)      kserokopię aktualnej umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej;

2)      dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS),

3)      oświadczenie uczestnika przetargu zawierające zobowiązanie, że w nabytym lokalu użytkowym nr 4 położonym

przy ul. Długiej 103 w Dąbrowie Biskupiej podejmie prowadzenie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej w ciągu 2 miesięcy od zawarcia umowy sprzedaży i będzie prowadzić taką działalność do 31 grudnia 2023r. w ramach świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Dokumenty kwalifikacyjne należy składać do dnia 16.04.2019 r. do godziny 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia przy ul. Topolowej 2 w kopercie z napisem „przetarg lokal użytkowy”. W przypadku składania dokumentów drogą pocztową liczy się data ich wpływu do Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej.

Procedura obejmująca potwierdzenie kwalifikacji złożonych przez oferentów rozpocznie się w dniu 17.04.2019 r. o godz.1000 w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia w dniu 17.04.2019 r.

Przetarg odbędzie się także, jeżeli do przetargu zakwalifikowany zostanie tylko jeden oferent, spełniający warunki określone w niniejszym ogłoszeniu.

VI. Przetarg odbędzie się w dniu 19.04.2019 r. o godz. 900 w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej przy ul. Topolowej 2 w sali konferencyjnej.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej – aktu notarialnego lub poświadczenia własnoręczności podpisu.

Cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązany jest przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.

VII. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości. Zwrot wpłaconego wadium dla uczestników, którzy nie nabyli praw własności w przetargu nastąpi w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia odbycia przetargu.

Brak wpłaty wylicytowanej kwoty w oznaczonym terminie powoduje przepadek wadium i odstąpienie od nabycia prawa własności lokalu.

Ustalona w drodze przetargu cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż do dnia zwarcia umowy.

Nabywca ponosi koszty związane z zawarciem umowy notarialnej, ustanowienia hipoteki umownej oraz koszty sądowe.

VIII. Warunki dodatkowe:

       1/ w przypadku nie podjęcia prowadzenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej w ciągu 2 miesięcy od zawarcia umowy sprzedaży lub zaprzestania prowadzenia takiej działalności przed upływem 31 grudnia 2023r. nabywca zapłaci Gminie Dąbrowa Biskupia karę umowną w wysokości 50.000,00 zł co do zapłaty której nabywca podda się rygorowi egzekucji w trybie art. 777§1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego,

      2/ wierzytelność Gminy Dąbrowa Biskupia z tytułu kary umownej i zależnych od niej odsetek ustawowych, zostaną zabezpieczone hipoteką umowną obciążającą nieruchomość nabywcy. W akcie notarialnym – umowie sprzedaży Gmina Dąbrowa Biskupia zastrzeże sobie prawo, że będzie mogła prowadzić egzekucję na podstawie aktu notarialnego w razie niewywiązania się nabywcy z zobowiązań określonych w pkt 1 i wystąpić o nadanie aktowi klauzuli wykonalności do 31 grudnia 2025r.,

      3/Gmina Dąbrowa Biskupia będzie mogła  odstąpić od dochodzenia kary umownej, jeżeli kolejny nabywca nieruchomości w umowie kupna –sprzedaży  zobowiąże się do prowadzenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej przez dalszy okres wynikający z ogłoszenia o przetargu pod rygorem zapłaty na rzecz Gminy Dąbrowa Biskupia kary umownej w wysokości 50.000,00zł co do zapłaty której nabywca nieruchomości podda się rygorowi egzekucji w trybie art. 777§1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego.

Wójt Gminy ma prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

VIII. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży oraz warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej, pokój nr 25, telefon 52 35 121 70 w. 28

Oględzin nieruchomości można dokonać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Kierownikiem Referatu Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia

 Marcin Filipiak             

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.