poniedziałek 22.04.2024 r., imieniny obchodzą: Łukasza, Kai, Nastazji
Gmina Dąbrowa Biskupia oficjalny portal

Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Przybysławiu

Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Przybysławiu.

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Przybysławiu gmina Dąbrowa Biskupia, stanowiącej własność gminy Dąbrowa Biskupia oznaczonej numerem geodezyjnym jako:

- działka nr 164/10 o powierzchni 0,1655 hektara, klasyfikacja gruntu RVI, księga wieczysta nr BY1I/00024951/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu. 

Przetarg pierwszy odbył się 03.08.2023 roku, drugi przetarg odbył się 12.10.2023 roku, trzeci przetarg odbył się w 19.12.2023 roku

Cena wywoławcza – 40 000,00 złotych+ 23% VAT

Wadium – 4 000,00 złotych

Działka położona przy drodze utwardzonej. Teren płaski. Istnieje możliwość przyłączenia sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej. W sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa. 

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla terenu wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego. 

Sprzedaż działki wiąże się w przyszłości z koniecznością ustanowienia odpowiednich służebności przesyłu na jej terenie, celem umożliwienia dostępu do nich właścicielowi sieci, w sytuacji awarii oraz innych czynności niezbędnych do utrzymania i konserwacji urządzeń. 

2. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz.U z 2017 r., poz. 2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana.

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu nie później niż do 21.02.2024 roku włącznie, na konto tutejszego Urzędu, Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim Oddział Dąbrowa Biskupia: 73 9551 0002 0200 0101 2000 0005 z zaznaczeniem numeru nieruchomości. W tym dniu pieniądze muszą wpłynąć na konto Gminy.

4. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

- w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,

- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,

- w przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,

- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,

- w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu. 

Przetarg odbędzie się w dniu 27.02.2024 roku w siedzibie tutejszego Urzędu, Sala Konferencyjna o godzinie 10.00.

5. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości. Zwrot wpłaconego wadium dla uczestników, którzy nie nabyli praw własności w przetargu nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odbycia przetargu.

6. Ustalona w drodze przetargu cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż do dnia zwarcia umowy.

Brak wpłaty wylicytowanej kwoty w oznaczonym terminie powoduje przepadek wadium i odstąpienie od nabycia prawa własności działki. Nabywca ponosi koszty związane z zawarciem umowy notarialnej.

7. Przetarg może być odwołany z uzasadnionej przyczyny. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży oraz warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej, pokój numer 25, telefon 52 311 70 00 wewnętrzny 39.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, na tablicach ogłoszeń Sołectwa Przybysław oraz publikuje się na stronie internetowej Urzędu Gminy i Biuletynu Informacji Publicznej.


Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia
Marcin Filipiak

 

Partnerzy

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.