czwartek 19.07.2018 r., imieniny obchodzą: Alfreny, Rufina, Wincentego

Gmina Dąbrowa Biskupia oficjalny portal

Ogłoszenie

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 11ust. 1 i 2 oraz art. 13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 poz.1817 ).

Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia ogłasza otwarty konkurs na wykonywanie zadań publicznych w  2017 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

1.Rodzaj  zadania: Prowadzenie działalności i  zajęć integracyjnych  wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Gminy Dąbrowa Biskupia.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania 8.000,00zł.

3. Zasady przyznania dotacji:

1)       Zlecanie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i publicznego wolontariacie  (Dz.U. z 2016 poz. 1817).

2)      W przypadku wyboru oferty realizacja zadania nastąpi w trybie:  wsparcia zadania,

3)      Kwota wsparcia może ulec zmianie jeżeli zaistnieje konieczność zmiany budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na rok 2017 w części przewidzianej na realizację w/w zadań z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

4)      Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo do negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.

5)      Warunkiem zawarcia umowy jest posiadanie rachunku bankowego do przyjęcia dotacji.

6)      Decyzję o udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.

7)      Informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej oraz BIP Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej.

8)      Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji , finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Dąbrowa Biskupia.

4.Terminy i warunki realizacji zadania.

1)      Realizacja zadania  nastąpi w całości w 2017 roku.

2)      Zadania winny być realizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofertach.

5.Termin i warunki składania ofert.

1)      Oferty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą w zamkniętych kopertach na adres: Urząd Gminy ul. Topolowa 2, 88-133 Dąbrowa Biskupia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.08.2017  r. do godz. 15.00 z dopiskiem „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia.”

2)      W konkursie mogą również  brać udział podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 poz. 1817.).

3)      Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania na druku stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300). Druk oferty można pobrać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej.
Formularz oferty znajduje się również na stronie internetowej http://gm-dabrowa-biskupia.rbip.mojregion.info/wzory-dokumentow/

4)       Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta.

5)      Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne lub złożone po terminie (decyduje data wpływu oferty do urzędu ) będą odrzucone.

6.Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

1)      Zwycięzcą konkursu zostanie oferta /oferty najlepiej służące realizacji w/w zadań.

2)      Wybór ofert/oferty nastąpi w szczególności w oparciu o:

a)      celowość oferty, jej zakres rzeczowy i zgodność z niniejszym ogłoszeniem,

b)       posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego i rzeczowego,

c)      zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami dotyczącymi oferenta,

d)      osiągnięcia i doświadczenia wnioskodawcy w realizacji proponowanego lub podobnego projektu ( w tym doświadczenie z dotychczasowej współpracy z Gminą Dąbrowa Biskupia),

e)      pozyskanie do współpracy i współfinansowania innych partnerów publicznych i
prywatnych,

f)        rodzaj i celowość posiadanych kosztów , w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji,

g)      rzetelność i terminowość wykonywania oraz rozliczania zadań finansowych z budżetu Gminy.

7. Na  wykonywanie zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i    

    społeczności lokalnych z terenu  Gminy Dąbrowa Biskupia w 2016 r. przyznano dotację w   

    wysokości  9.000 zł.

 
                                                                                                    

                                                                                                  Wójt Gminy

                                                                                               Roman Wieczorek

 

Dąbrowa Biskupia 31.07.2017 r.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij