poniedziałek 08.03.2021 r., imieniny obchodzą: Beaty, Juliana, Wincentego
Gmina Dąbrowa Biskupia oficjalny portal

Otwarty konkurs na wykonywanie zadań publicznych w 2016 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania.

Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia ogłasza otwarty konkurs na wykonywanie zadań publicznych w 2016 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 11 ust. 2 i 3 oraz art. 13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2015 poz. 1339)
Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia ogłasza otwarty konkurs na wykonywanie zadań publicznych w  2016 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania:

1. Rodzaj  zadania:

Organizacja   zajęć opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci w wieku 2,5 – 5 lat z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania 12 750,00zł.

3. Zasady przyznania dotacji:
1/ Zlecanie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2015 poz. 1339)
2/ W przypadku wyboru oferty realizacja zadania nastąpi w trybie:
- wsparcia zadania,
3/ Kwota wsparcia może ulec zmianie, jeżeli zaistnieje konieczność zmiany budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na rok 2016 w części przewidzianej na realizację w/w zadań z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
4/ Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo do negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
5/ Warunkiem zawarcia umowy jest posiadanie rachunku bankowego do przyjęcia dotacji.
6/Decyzję o udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
7/ Informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej oraz BIP Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej.
8/ Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Dąbrowa Biskupia.
 

4. Terminy i warunki realizacji zadania.
1/ Realizacja zadania  nastąpi w całości do 30.06. 2016 roku.
2/Zajęcia prowadzone będą 5 razy w tygodniu
3/Miejsce realizacji zadania: Chlewiska.
4/ Zadania winny być realizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofertach.

5.Termin i warunki składania ofert.

1/ Oferty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą w zamkniętych kopertach na adres: Urząd Gminy ul. Topolowa 2, 88-133 Dąbrowa Biskupia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.01.2016 r. do godz. 15.00 z dopiskiem „Organizacja  zajęć opiekuńczo- wychowawczych dla dzieci w wieku 2, 5 – 5 lat z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia”.
2/ W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2015 poz. 1339)

3/ Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania na druku stanowiącym załącznik do rozporządzenie Ministra Pracy Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.z 2011 Nr 6, poz. 25). Druk oferty można pobrać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Formularz oferty znajduje się również na stronie internetowej www.bip.dabrowabiskupia.lo.pl.

4/ Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta.

5/ Do oferty załączyć należy, co najmniej:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących lub potwierdzony za zgodność odpis   tegoż dokumentu, wystawiony najpóźniej trzy miesiące przed terminem składania ofert,
b) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię statutu organizacji pozarządowej
c) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania
c) informację i dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednie zasoby kadrowe i rzeczowe, zapewniających wykonanie zadania,

5/ Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne lub złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego bądź data złożenia oferty) będą odrzucone.


 
6.Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:
1/Zwycięzcą konkursu zostanie oferta /oferty najlepiej służące realizacji w/w zadań.

2/Wybór ofert/oferty nastąpi w szczególności w oparciu o:
a) celowość oferty, jej zakres rzeczowy i zgodność z niniejszym ogłoszeniem,
b) posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia, wykwalifikowanej kadry oraz miejsca realizowanego zadania przystosowanego do wykonania niniejszego zadania.
c) zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami dotyczącymi oferenta,
d) osiągnięcia i doświadczenia wnioskodawcy w realizacji proponowanego lub podobnego projektu ( w tym doświadczenie z dotychczasowej współpracy z Gminą Dąbrowa Biskupia),
e) pozyskanie do współpracy i współfinansowania innych partnerów publicznych i
prywatnych,
f) rodzaj i celowość posiadanych kosztów , w tym wielkość i celowość wnioskowanej
dotacji,
g) rzetelność i terminowość wykonywania oraz rozliczania zadań finansowych z  budżetu Gminy.

7.Informacje dodatkowe

 Na  wykonywanie zadań w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w 2015 r. przyznano dotację w wysokości 8 500,00 zł.

 

 

Wójt Gminy
Roman Wieczorek

 Dąbrowa Biskupia 23.12.2015 roku.

 

Pobierz wzór oferty

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.