wtorek 21.09.2021 r., imieniny obchodzą: Darii, Mateusza, Wawrzyńca
Gmina Dąbrowa Biskupia oficjalny portal

Ogłoszenie o otwartym konkursie na wykonywanie zadań publicznych w 2021 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 11ust. 1 pkt 1  oraz art. 13 ust.1i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U.2020.1057)  Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia ogłasza otwarty konkurs na wykonywanie zadań publicznych w  2021 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

1.Rodzaj  zadania: Prowadzenie działalności i  zajęć integracyjnych  wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Gminy Dąbrowa Biskupia.
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania 14.000,00zł.
3. Zasady przyznania dotacji:
1) Zlecanie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i publicznego wolontariacie  (Dz.U.2020.1057). W przypadku wyboru oferty realizacja zadania nastąpi w trybie:  wsparcia zadania
2) Kwota wsparcia może ulec zmianie jeżeli zaistnieje konieczność zmiany budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na rok 2021 w części przewidzianej na realizację w/w zadań z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
3) Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo do negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
4) Warunkiem zawarcia umowy jest posiadanie rachunku bankowego do przyjęcia dotacji.
5) Decyzję o udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
6) Informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej oraz BIP Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej. 
7) Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji , finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Dąbrowa Biskupia.
4.Terminy i warunki realizacji zadania.
1) Realizacja zadania  nastąpi w całości w 2021 roku.
2) Zadania winny być realizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofertach.
5.Termin i warunki składania ofert.
1) Oferty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą w zamkniętych kopertach na adres: Urząd Gminy ul. Topolowa 2, 88-133 Dąbrowa Biskupia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.09.2021  r. do godz. 15.00 z dopiskiem „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia.”
2) W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U.2020.1057) 
3) Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania na druku stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018.2057). Druk oferty można pobrać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej.
Formularz oferty znajduje się również na stronie internetowej http://gm-dabrowa-biskupia.rbip.mojregion.info/wzory-dokumentow/ 
4)Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta.
5) Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne lub złożone po terminie  (decyduje data wpływu oferty do urzędu ) będą odrzucone. 
6.Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru oferty/ofert.
1) Zwycięzcą konkursu zostanie oferta /oferty najlepiej służące realizacji w/w zadań.
2) Wybór ofert/oferty nastąpi w szczególności w oparciu o:
a) celowość oferty, jej zakres rzeczowy i zgodność z niniejszym ogłoszeniem,
b) posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego i rzeczowego,
c) zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami dotyczącymi oferenta,
d) osiągnięcia i doświadczenia wnioskodawcy w realizacji proponowanego lub podobnego projektu (w tym doświadczenie z dotychczasowej współpracy z Gminą Dąbrowa Biskupia),
e) pozyskanie do współpracy i współfinansowania innych partnerów publicznych i  prywatnych,
f)  rodzaj i celowość posiadanych kosztów , w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji,
g) rzetelność i terminowość wykonywania oraz rozliczania zadań finansowych z budżetu Gminy.
7. Na  wykonywanie zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych z terenu  Gminy Dąbrowa Biskupia w 2020 r. przyznano dotację w wysokości 10.000,00 zł.

Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia 
Marcin Filipiak

Dąbrowa Biskupia 31.08.2021 r.

Partnerzy

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.