sobota 25.05.2019 r., imieniny obchodzą: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny

Gmina Dąbrowa Biskupia oficjalny portal

Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia ogłasza konkurs dla organizacji pozarządowych!

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 11 ust. 2 i 3 oraz art. 13 ust.1i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2018 poz. 450)
Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia ogłasza otwarty konkurs na wykonywanie zadań publicznych w  2018 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w roku 2018

1. Rodzaj  zadania: zadanie publiczne  w zakresie edukacji, oświaty i wychowania.

   Tytuł zadania: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w roku 2018.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania 7 000,00zł.

3. Zasady przyznania dotacji:
1/ Zlecanie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2018 poz. 450)
2/ W przypadku wyboru oferty realizacja zadania nastąpi w trybie:
- wsparcia zadania,
3/ Kwota wsparcia może ulec zmianie, jeżeli zaistnieje konieczność zmiany budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na rok 2018 w części przewidzianej na realizację w/w zadań z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
4/ Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo do negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
5/ Warunkiem zawarcia umowy jest posiadanie rachunku bankowego do przyjęcia dotacji.
6/Decyzję o udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
7/ Informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej oraz BIP Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej.
8/ Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Dąbrowa Biskupia.

4. Terminy i warunki realizacji zadania.
1/ Realizacja zadania  nastąpi w całości  od 01.10.2018 do 31.12.2018 roku.
2/Miejsce realizacji zadania: Gmina Dąbrowa Biskupia
3/ Zadania winny być realizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofertach.

5.Termin i warunki składania ofert.

1/ Oferty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą w zamkniętych kopertach na adres: Urząd Gminy ul. Topolowa 2, 88-133 Dąbrowa Biskupia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.09.2018 r. do godz. 15.00 z dopiskiem Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w roku 2018.

2/ W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2018 poz. 450)

3/ Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania na druku stanowiącym załącznik do Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2016, Poz. 1300). Druk oferty można pobrać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Formularz oferty znajduje się również na stronie internetowej http://gm-dabrowa-biskupia.rbip.mojregion.info/

4/ Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta.

5/ Do oferty załączyć należy, co najmniej:

a)      potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię statutu organizacji pozarządowe

6/ Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne lub złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego bądź data złożenia oferty) będą odrzucone.

 6.Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:
1/Zwycięzcą konkursu zostanie oferta /oferty najlepiej służące realizacji w/w zadań.

2/Wybór ofert/oferty nastąpi w szczególności w oparciu o:
a) celowość oferty, jej zakres rzeczowy i zgodność z niniejszym ogłoszeniem,
b) posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia, wykwalifikowanej kadry oraz miejsca realizowanego zadania przystosowanego do wykonania niniejszego zadania.
c) zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami dotyczącymi oferenta,
d) osiągnięcia i doświadczenia wnioskodawcy w realizacji proponowanego lub podobnego projektu ( w tym doświadczenie z dotychczasowej współpracy z Gminą Dąbrowa Biskupia),
e) pozyskanie do współpracy i współfinansowania innych partnerów publicznych i
prywatnych,
f) rodzaj i celowość posiadanych kosztów , w tym wielkość i celowość wnioskowanej
dotacji,
g) rzetelność i terminowość wykonywania oraz rozliczania zadań finansowych z  budżetu Gminy.

7.Informacje dodatkowe

 Na  wykonywanie zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2017 r. przyznano dotację w wysokości 7 000,00 zł.

 

 

 

Wójt Gminy

Roman Wieczorek

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij